ERDÉSZETI és FAIPARI INNOVÁCIÓS EGYESÜLET

 

ALAPSZABÁLYA

(módosított rész fekete kövér betűkkel)

amely a civil szervezetek névjegyzékébe 01-02-0010087 sz. alatt bejegyzett Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya. Az Alapszabály jelen tartalmát az Egyesület 2020 július 10-i Közgyűlése a 8/2020 (07.10.) sz. határozatával fogadta el. A módosítások vastagított betűvel szedettek.

 

1. A szervezet elnevezése, működési formája, székhelye, levelezési címe, alapítók:

 

1.1. A szervezet elnevezése:

magyarul: Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület

 

1.1.1. A szervezet rövid neve:

ERFATÁRS

 

1.1.2. Működési forma:

Egyesület

 

1.2. A társaság székhelye:

2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.

Tel: +36 209144398

e -mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.innofa.hu

 

1.2.1. Az Egyesület levelezési címe:

2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.

 

2. Az Egyesület céljai:

 

Az Egyesület célja, hogy tagjainak széleskörű, faipar és erdővédelem területén elért eredményeit, valamint a faanyag, illetve a meglévő veszélyeztetett erdőállomány iránt érzett elkötelezettség alapján támogassa a faipari innovációs tevékenységet, a fával kapcsolatos kutatási célokat [TEÁOR 9412]. Az Egyesület ezen cél elérése érdekében az alábbi feladatokat vállalja:

- Hazai és külföldi szakkonferenciák szervezésében közreműködés, illetve hazai és külföldi szakkonferenciákon történő részvétel megszervezése, ezekre magyar előadók, egyetemi hallgatók, doktoranduszok részvételének megszervezése és anyagi támogatása [TEÁOR 8230].

- Az Egyesület céljai elérése érdekében részt vesz természettudományi, műszaki kutatásban, fejlesztésben, különösen abból a célból, hogy az erdészeti és fafeldolgozási tevékenységet összhangba hozza a környezetvédelem általános követelményeivel [TEÁOR 7219 és 7490].

- Az Egyesület erőfeszítéseket tesz, hogy a szakmai múlt tudományos (írásos és más módon dokumentált) eredményei digitális formában a nagyközönség számára hozzáférhetővé váljon [TEÁOR 9101 és 7430].

- Az Egyesület céljaival kapcsolatos publikációk, hallgatói dolgozatok kiadásának elősegítése, szakmai és anyagi támogatása [TEÁOR 5811 és 5814].

- Az Egyesület elősegíti és népszerűsíti a fa alapanyag felhasználásával készülő különösen nagy hatású művészeti alkotások megismertetését és támogatja létrejöttüket [TEÁOR 9003].

 

2.1. Az Egyesület tevékenysége TEÁOR számok szerint:

5811 Könyvkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7430 Fordítás, tolmácsolás

7490 Mns. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

9003 Alkotóművészet

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

9412 Szakmai érdekképviselet

 

2.2. Az Egyesület nemes céljainak elérése érdekében az alábbi elveknek megfelelően

dolgozik:

- önkéntes feladatvállalás,

- öntevékeny egyéni munka,

- önkéntes, „szellemi műhelyekben” végzett öntevékeny csoport munka,

- önkéntes feladatvállaláson alapuló egyéni vagy csoport munka.

 

2.3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és támogatást tőlük nem fogad el.

 

2.4 Tevékenységi forma:

Az Egyesület működési formája: „egyesület”.

 

3. Az Egyesület jellege

 

Az Egyesület nyitott, hozzá bármely belföldi vagy külföldi természetes személy csatlakozhat, aki az Egyesület céljával és az Alapszabályában foglaltakkal fenntartás nélkül egyetért, valamint megfelel a 4. pontban leírt követelményeknek, és a mindenkire egyformán kötelező szabálynak megfelelően az Egyesület tagjává fogadja.

 

3.1. Az Egyesület működésének földrajzi kiterjedése

Az Egyesület hatóköre nemzetközi. Tevékenységét Magyarországon kívül elsősorban Szlovákiában és az indokínai államokban [Vietnám, Laosz, Kambodzsa] fejt ki.

 

4. Az Egyesület tagjai

 

4.1 Természetes személyek

Az Egyesület tagja lehet bárki, aki az Egyesület céljával és az alapszabályában foglaltakkal fenntartás nélkül egyetért, továbbá egyetemi, főiskolai vagy technikusi oklevéllel rendelkezik, aláírja a „belépési nyilatkozat”-ot, legalább két tag javasolja felvételét, és ezt a javaslatot a közgyűlés elfogadja. A „belépési nyilatkozat” szövegét az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

4.2 Jogi személyek

Jogi tag bámely bejegyzett jog személy lehet [kivéve pártokat és pártokhoz kötődő szervezeteket], amely az Egyesület céljával és az alapszabályában foglaltakkal fenntartás nélkül egyetért és belépési óhaját erre vonatkozó szerződés aláírásával megerősíti. Az Alapszabály 2. sz. melléklete tartalmazza a vonatkozó szerződésmintát.

 

5. Az Egyesületi tagság megszűnése:

 

5.1. Természetes személy tagsági viszonyának megszűnése:

A tagsági jogviszony megszűnik:

a) a tag kilépésével;

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;

c) a tag kizárásával;

d) a tag halálával.

5.1.1. A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony megszűnésének napja a bejelentés Elnök általi átvételének napja.

 

5.1.2. Az Egyesület a tag tagsági jogviszonyát harmincnapos felmondási határidővel írásban felmondhatja abban az esetben, ha a tag folyamatosan 2 havi tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A késedelembe esett tagot az Elnök köteles írásban, igazolható módon, megfelelő határidő tűzésével felszólítani a tagdíjfizetés teljesítésére. A tagdíjfizetésre történő felhívásban a tag figyelmét fel kell hívni arra is, hogy a díj nemfizetése esetén a tagsági jogviszonya megszűnhet.

 

5.1.3. A felmondásról a Közgyűlés jogosult dönteni. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartása esetén a Közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.

 

5.1.4. A kizárást tárgyaló ülés előtt legalább 15 nappal a taggal ismertetni kell a kifogásolt magatartást, a tervezett intézkedés okait és indokait; a tag részére az ülésen lehetőséget kell adni álláspontja ismertetésére, valamint a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre. A kizárásról a Közgyűlés a jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbségét meghaladó szavazati aránnyal meghozott határozatával dönthet.

 

5.1.5. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal a meghozatalát követő 15 napon belül írásban közölni kell. A tag, vagy akire nézve a határozat rendelkezést tartalmaz, a határozatot a tudomására jutástól számított 30 napos jogvesztő határidőn belül az Egyesület székhelye szerint illetékes bírósághoz benyújtott keresettel támadhatja meg.

 

5.2. Jogi személy tagsági viszonyának megszűnése:

A tagsági jogviszony megszűnik:

 1. az Egyesület és a Jogi személy közötti szerződés lejártával

 2. az Egyesület és a Jogi személy közötti szerződés bármely fél által történő felmondásával

 3. a Jogi személy jogutód nélküli megszűnésével

 

6. A tagok jogai

 

6.1. Természetes személyek jogai:

- szavazati jog a közgyűlésen

- választhat és választható az Egyesület tisztségeire

- teljes körű tájékozódás joga az Egyesület ügyeit illetően

- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein

 

6.2. Jogi személyek jogai:

- szavazati jog küldöttje által az Egyesület közgyűlésén

- küldöttje választhat és választható az Egyesület tisztségeire

- teljes körű tájékozódás joga az Egyesület ügyeit illetően

- küldöttje részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein

 

7. A tagok kötelezettségei

 

7.1. Természetes személyek kötelezettségei:

- az alapszabály betartása

- a tagdíj megfizetése

- az Egyesület céljai érdekében való tevékenykedés

 

7.2. Jogi személyek kötelezettségei:

- az alapszabály betartása

- az Egyesület céljainak tiszteletben tartása és támogatása

- a szerződéses „jogi tagdíj” megfizetése

 

8. Tagdíj

 

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túl – nem felelnek. Az Egyesületi tagdíj természetes személy részére 2.000.- Ft/fő/év azaz kettőezer forint / fő/ év, melyet a tagok tárgyév június 31.-ig kötelesek az Egyesület részére banki átutalás vagy pénztári befizetés útján megfizetni.

Nyugdíjasok a megállapított tagdíj 10%-át fizetik. A tagdíj mértékét a Közgyűlés bármikor jogosult módosítani.

Jogi személyek részére a jogi tagdíj megállapításánál irányadó a jogi tag éves árbevétele.

200.000.000.-Ft/év árbevétel alatt az éves tagdíj legalább 50.000.-Ft/év.

200.000.000.-Ft – 500.000.000.-Ft/év árbevétel között az éves tagdíj legalább 100.000.-Ft/év

500.000.000.-Ft/év árbevétel felett szabad megállapodás szerint, de legalább 100.000.-Ft/év

A vonatkozó szerződésben a szerződő felek a fenti irányadó tagdíjaktól csak felfelé állapodhatnak meg szabadon.

 

9. Az Egyesület vagyona

 

Az egyesületi vagyont és pénzkészletet a számviteli és pénzügyi előírásoknak megfelelően, a jó gazda gondosságával kell kezelni. Az egyesületi vagyon nem osztható, és el nem ajándékozható. Ezen elvek betartásáért az elnök felel.

 

9.1. Az Egyesület vagyon forrásai:

- tagdíjak

- „jogi tagdíjak”

- adományok

- támogatások

- az Egyesület gazdasági tevékenységének jövedelmei

- egyéb bevételek

 

9.2. Az Egyesület gazdasági tevékenysége

 

Az Egyesület céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében az Egyesület kiegészítő jelleggel – gazdasági - vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet, magán- illetve jogi személyekkel jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságot létesíthet, illetve ilyenbe tagként beléphet. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási és befektetési tevékenységét csak másodlagosan, az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggően végez. Az Egyesület az alaptevékenységével össze nem függő tevékenységet, valamint tevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az Egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.

 

9.3. Az Egyesület gazdasági tevékenysége a TEÁOR számok szerint:

 

- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás [TEÁOR 7112]

- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás [TEÁOR 7022]

- Könyv, periodika nagykereskedelme [TEÁOR 4649]

- Hirdetési szolgáltatás [TEÁOR 7311]

 

10. Az Egyesület szervezeti felépítése és tisztségviselői

 

Az Egyesület egyéni tagokból és jogi tagokból áll. A tagok évente legalább két alkalommal közgyűlési formában találkoznak. A Közgyűlésen vitatják meg elképzeléseiket az Egyesület tevékenységéről és egyéb ügyekről. A Közgyűlés választja meg a vezetőséget és az ellenőrző bizottságot, illetve e testületek tisztségviselőit.

 

10.1. Az Egyesület testületei:

- közgyűlés

- küldöttgyűlés

- vezetőség

- ellenőrző bizottság

 

10.2. Az Egyesület tisztségviselői:

- elnök

- két fő elnökhelyettes

- az ellenőrző bizottság elnöke

- két fő ellenőrző bizottsági tag

 

10.3. A közgyűlés

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot. Ülései nyilvánosak. A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont, a napirendi pontok közlésével. A meghívónak tartalmaznia kell

- az egyesület nevét és székhelyét;

- az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

- az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 15 (tizenöt) nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes.

 

10.3.1 A Közgyűlés üléseit legalább évente egyszer össze kell hívni, valamint akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve az egyesületi tagság 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánja.

 

Az Elnök köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

A fenti a) pont szerinti bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

10.3.2. A Közgyűlés ülését az Elnökség meghívó küldésével hívja össze. Az ülés helyét, időpontját és napirendjét az Elnökség határozza meg, és az ülést megelőző legalább 15 nappal a Közgyűlés helyéről, pontos idejéről és a beterjesztett javaslatokról a tagokat írásban értesítenie kell. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség a kézhezvételt követő 3 napon belül köteles dönteni, és a döntést, illetve a kiegészített napirendet haladéktalanul köteles igazolható módon közölni a tagokkal. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

A Közgyűlés üléseit elsődlegesen az Egyesület székhelyén, illetve a meghívóban közölt helyszíneken tartja.

 

10.3.4. Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

 

A Közgyűlés elején a tagok egyszerű szótöbbséggel megválasztják

- a Közgyűlés levezető elnökét;

- a jegyzőkönyv vezetőjét;

- a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot.

 

A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen meghatározott napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A meghozott határozatokat a Közgyűlés levezető elnöke az ülésen szó szerint kihirdeti, valamint azokat a Közgyűlési jegyzőkönyvben is szó szerint rögzíteni kell.

 

10.3.5. A Közgyűlés ülésén minden tagot egy szavazat illet meg. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

 

10.3.6. A Közgyűlés tagjai az ülésen nyílt szavazással, kézfelemelés útján hozzák meg

határozataikat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;

 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója;

 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozzák meg, kivéve azon témaköröket, amik tekintetében jogszabály ezt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához.

 

10.3.7. Az ülés kezdetén egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással meg kell határozni a napirendet, meg kell választani a közgyűlés tisztségviselőit, a levezető elnököt, jegyzőkönyv vezetőjét, hitelesítőit és a szavazatszámlálókat. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzőkönyv vezetője, valamint a jegyzőkönyv hitelesítői írják alá. A meghozott határozatokat folyamatos sorszámozással kell nyilvántartani és azokról az írásba foglalást követő 30 napon belül az Elnök a tagságot értesíteni köteles a honlapon keresztül (www.innofa.hu).

.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

d) az éves költségvetés elfogadása;

e) az éves beszámoló - ezen belül az Elnöknek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

j) tag felvétele;

k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l) a végelszámoló kijelölése;

 

10.4. A vezetőség

A vezetőség a következő személyekből áll:

- elnök

- 2 fő elnökhelyettes

A vezetőség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze a napirend közlésével. A vezetőség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Ülésein jegyzőkönyvet vezetnek. Feladata az operatív irányítás két közgyűlés között. Előkészíti és javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére, az éves mérleg elfogadására, a tagdíj mértékére, a költségvetés előterjesztésére, véleményezi az ajánlással tagnak jelentkezőket.

 

10.5. Az ellenőrző bizottság

Az ellenőrző bizottság a következő személyekből áll:

- elnök

- 2 fő bizottsági tag

Feladata az Egyesület tevékenységének belső ellenőrzése. Jogosult az Egyesület pénz- és ügyirat kezelését, valamint tevékenységét bármikor ellenőrizni. Az ellenőrző bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Munkarendjét maga határozza meg. Ülésein jegyzőkönyvet vezetnek. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A különvéleményt képviselő tag, - ha kívánja - véleményét „különvélemény”- ként a döntéshez csatolhatja. Munkájáról évente egyszer az őszi közgyűlésen számol be. Működésére egyebekben a vezetőség működésének szabályait kell alkalmazni.

 

10.6. Az elnök

Az Egyesület ügyvezetését az egyesület önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője látja el, aki az elnöki cím használatára is jogosult. Az ügyvezetőt a Közgyűlés választja meg az Elnökség tagjai közül legfeljebb 4 évre, tevékenységével az Elnökségnek és a Közgyűlésnek felelős. Az Egyesület ügyvezetője (elnöke) a jelen Alapszabály elfogadásakor:

 

Dr. Apostol Tamás (an: Csécsei Ilona; szig.sz: 197902 MA) 2094 Nagykovácsi Ady Endre u.1/a. sz. alatti lakos.

 

Az Elnök feladata és hatásköre:

- az Egyesület tevékenységének irányítása;

- a Közgyűlés és az Elnökség összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának

ellenőrzése és irányítása;

- irányítja az Elnökség munkáját, vezeti az Elnökség üléseit;

- önállóan képviseli az Egyesületet;

- összehívja az Elnökség üléseit;

- vezeti a tagnyilvántartást;

- irányítja az Egyesület gazdálkodását;

- utalványozási jogot gyakorol, a bankszámla felett azonban csak valamely Elnökségi taggal

közösen jogosult;

- gyakorolja a munkáltatói jogokat;

- minden olyan feladat ellátása, melyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

 

10.7. Elnökhelyettesek

Elnökhelyettes bármelyik tag lehet. Feladatuk az elnök munkájának segítése, részvétel az operatív tevékenységben.

 

10.8. Az ellenőrző bizottság elnöke

Az ellenőrző bizottság elnöke bármelyik tag lehet. Feladata az Egyesület törvényes és szabályos működésének ellenőrzése.

 

10.9. Az ellenőrző bizottság tagjai

Az ellenőrző bizottsági tag bármelyik társasági tag lehet. Munkájukkal a bizottság elnökének munkáját segítik.

 

10.10. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

10.11. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

11. Az Egyesület megszűnése

 

Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. A jogi személy jogszabályban meghatározott jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

 1. az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,

és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a faipari tudományos élet fejlesztése érdekében működő, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött egyesületnek kell átadni.

 

12. Hatályba léptető és záró rendelkezések:

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a 2011 évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezései az irányadóak.

 

Mellékletek:

 • belépési nyilatkozat

 • szerződésminta jogi tag csatlakozásához

 • tagjegyzék 2020 július 10.-i állapot szerint

 

 

Pomáz 2020 július 10.

 

 

Igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

 

 

…………………..…………………… …..............................................

Dr. Apostol Tamás elnök Kurucz János jkv. hitelesítő

 

 

 

......................................... …..............................................

Babos Rezső jkv. vezető Bánky László jkv. hitelesítő

 

 

Előttünk, mint tanuk előtt:

 

 

 

…………………………………………… név …………………………………………… lakcím

 

 

…………………………………………… aláírás

 

 

 

…………………………………………… név …………………………………………… lakcím

 

 

…………………………………………… aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet

 

Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület

INNOVATION ASSOCIATION of FORESTRY and WOOD INDUSTRY

H – Pomáz, Hunyadi u. 5 ; HUNGARY

Tel/Mobil: +36 20 9144 398

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; web: www.innofa.hu

Adószám: 18240610-213 ; Bankszámlaszám: 10402898-50505457-52571005

 

Tagnyilvántartási lap

Alulírott az Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület céljaival egyetértek annak Alapszabályát ismerem, magamra nézve elfogadom.

Hozzájárulok, hogy tagságom időtartamára az alább közölt adataimat az Egyesület elektronikus és/vagy más formában nyilvántartsa. Tudomásul veszem, hogy ezek az adatok a nyilvánosság számára elérhetők lehetnek.

 

Név:……………………………………………………………………….

Születési hely, év, nap:……………………………………................................

Lakcím:………………….……………………………………………….

Telefon:……………………..………………….…………………………

e-mail:…………………………………………………………………….

Tagság kelte:………………………………………………………………

 

Kelt, .…………………………..

 

………………………..

aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet

Szerződésminta

[jogi tag belépéséhez]

Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület

INNOVATION ASSOCIATION of FORESTRY and WOOD INDUSTRY

H – Pomáz, Hunyadi u. 5 ; HUNGARY

Tel/Mobil: +36 20 9144 398

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; web: www.innofa.hu

Adószám: 18240610-213 ; Bankszámlaszám: 10402898-50505457-52571005

 

SZERZŐDÉS

egyesületi „Jogi tag” viszony létesítésére

 

mely létrejött az ERDÉSZETI és FAIPARI INNOVÁCIÓS EGYESÜLET [2013 Pomáz, Hunyadi u. 5., Adószám: 18240610-113] továbbiakban: ERFATÁRS

és

a ………………………………………………………… [cím:………………………………………….., Adószám:…………………….] továbbiakban ………………………………..

(együttesen: Felek) között.

 

E szerződés alapján a…………………………………………, mint önálló jogi személy az ERFATÁRS jogi tagjai közé belép.

A ……………………………………………………….. megismerte az ERFATÁRS célkitűzéseit és Alapszabályát. Kijelenti, hogy az ERFATÁRS célkitűzéseivel egyetért, azokat erkölcsileg teljes mértékben, anyagilag pedig a tagdíj erejéig támogatja.

 

A …………………………………………………………tudomásul veszi, hogy mint jogi személy a tagsággal járó jogai az ERFATÁRS Alapszabálya (6.2.) szerint az alábbiak:

- szavazati jog küldöttje által az Egyesület közgyűlésén

- küldöttje választhat és választható az Egyesület tisztségeire

- teljes körű tájékozódás joga az Egyesület ügyeit illetően

- küldöttje részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein

 

A …………………………………………………………tudomásul veszi, hogy mint jogi személy a tagsággal járó kötelezettségei az ERFATÁRS Alapszabálya (7.2.) szerint az alábbiak:

- az alapszabály betartása

- az Egyesület céljainak tiszteletben tartása és támogatása

- a szerződéses „jogi tagdíj” megfizetése

 

Felek közösen, figyelemmel az Alapszabály 8. pontjára a ……………………………………………………………………… egyesületi jogi tag éves díját …………………………Ft-ban (azaz………………………………………….) határozzák meg.

 

A ………………………………………………………. tudomásul veszi, hogy éves tagdíját e szerződés aláírása után 15 napon belül átutalja ERFATÁRS bankszámlájára, [K&H Bank: 10402898-50505457-52571005] majd a következő években minden év május 15.-ig teljesíti tagsági díj fizetési kötelezettségét.

 

A Felek megállapodnak, hogy ezt a szerződést három évre kötik. A szerződés meghosszabbítható.

Jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja az adott év december 31.-i dátummal.

 

Felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseket békés, megegyezéses úton kívánják a jövőben rendezni. Megegyezés meghiúsulása esetén a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét fogadják el.

 

 

 

Pomáz, ……………………………………..

 

 

 

 

 

……………………………………………………. ………………………………………………

ERFATÁRS Jogi tag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet

Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület

INNOVATION ASSOCIATION of FORESTRY and WOOD INDUSTRY

H – Pomáz, Hunyadi u. 5 ; HUNGARY

Tel/Mobil: +36 20 9144 398

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; web: www.innofa.hu

Adószám: 18240610-213 ; Bankszámlaszám: 10402898-50505457-52571005

 

TAGJEGYZÉK

2020 július 10.-i állapot szerint

 

 

NÉV

CÍM

1

Apostol Tamás, Dr

2094

Nagykovácsi

Ady Endre u

11/a

2

Babos Rezső

9942

Szalafő

Pappszer

5

3

Balogh Gábor

7200

Dombóvár

Szt. Gellért u.

12

4

Bánky László

1016

Budapest

Mészáros u.

44

5

Bóber András

9181

Kimle

Kossuth L. u.

25

6

Dessewffy Imre

1124

Budapest

Bürök u

18

7

Fekete Nóra

2000

Szentendre

Radnóti Miklós u.

6/4

8

Fodor László

1139

Budapest

Tahi u

56

9

Horváth Dénes

9400

Sopron

József A. u.

30

10

Horváth Norbert, Dr.

9400

Sopron

Bajcsy_Zs. U.

4

11

Kurucz János

1171

Budapest

Ecsedháza u

30

12

László Géza

1051

Budapest

Nádor u.

20

13

Meggyesfalvi István

1202

Budapest

Perczel Mór u

33

14

Molnár András

2100

Gödöllő

Bánki Donát u

10

15

Németh Róbert, Prof.Dr.

9400

Sopron

Gyepű u.

7/b

16

Pataki László

1141

Budapest

Paskál u.

51

17

Rauch László

9545

Jánosháza

Szt. István

40

18

Sas Tibor

5100

Jászberény

Csákány u.

18

19

Sasova Anna

5100

Jászberény

Csákány u.

18

20

Sulyok Ferenc

2090

Remeteszőlős

Nagykovácsi u.

59

21

Szántó Rudolf

1119

Budapest

Bikszádi

52

22

Tóth Dezső

5000

Szolnok

Rákóczi út

83

24

Tóth Emília, Dr.

2094

Nagykovácsi

Ady Endre u

11/a

23

Zoltán György

1237

Budapest

Királyhágó köz

1